Search form

กันดารวิถี 28:2

2“จง​สั่ง​คน​อิสรา‌เอล​และ​พูด​กับ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ว่า ของ‍ถวาย‍บูชา​ของ​เรา​คือ​อาหาร​ของ​เรา​ซึ่ง​เป็น​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ​อัน​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍ใจ​เรา​นั้น เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จง​เอา‍ใจ‍ใส่​ที่​จะ​ถวาย‍บูชา​แก่​เรา​ตาม​กำ‌หนด​เวลา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index