Search form

กันดารวิถี 35:5

5และ​เจ้า​จง​วัด​บริ‌เวณ​รอบ​นอก​ของ​เมือง​ด้าน‍ตะ‌วัน‍ออก​ให้​ยาว 900 เมตร ด้าน‍ใต้​ยาว 900 เมตร ด้าน‍ตะ‌วัน‍ตก​ยาว 900 เมตร และ​ด้าน‍เหนือ​ยาว 900 เมตร โดย​ให้​ตัว‍เมือง​อยู่​ตรง‍กลาง และ​นี่​จะ​เป็น​บริ‌เวณ​ทุ่ง‍หญ้า​สำหรับ​พวก‍เขา​ใน​เมือง​เหล่า‍นั้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index