Search form

Rénigoy de Apostol 1

1Teofilo,

Dob sunguwe libro gu, sénulat gu dob beemey fantage bé kéluhanay de rénigo Jesus brab de ténoroén tidéw dob gaiwe féngganayén i kégalbék ne, 2taman dob gaiwe féndiyat i Tulusey Jesuse mangéy dob lawayo. Amun énda séna déméniyatén de, fénémanduo no bé barakat i Rémogor i Tulusey de fénémilién do kuyugén féndawét do Apostol (i atag i ni do sénugu). 3Méntéfégitoy Jesuse dob berowe médoo gule tidéw bé kéléhu ne taman fot folo gétérésangan inok toow fo gétiga ro méntébule. Dob de ni do gai méntéfégito dob berowe, ténoroén i fantage bé kéféguléw i Tuluse. 4Atin amun ménsélimud i Jesuse beroy de kuyugén bénréhén bero mano, “Kagom séna tékédan dob Jerusalem. Endob ongot-ongot gom i fénasad i Abay guwe begom, sani bénréh guwe nén begom. 5I Juane ménautis bé wayége éndob éndaén mérugayén bautison gom bé Rémogor i Tuluse.”

6Wén i no ségiyo gai ménsélimud i Jesuse beroy de apostol. Atin fénénginsaa ro maro, “Kadnan, aw béleewe ni bay gaiwe féséfuleé moy kuwagibe émfétindég bé ingéd tome Israel?”

7Séménumbul i Jesuse mano, “Békénén fatut gétiga kom i de gai non i Abay guwe saén i wéne aturano bé de gai. 8Endob amuk gégumah i Rémogor i Tuluse dob begome, waléy gom barakatan. Atin mélaw begomey murete fantag bé Begéne dob de étéw dob Jerusalem, brab dob kéluhanay de ingéd dob Judea brab Samaria, brab dob kéluhanay de ingéd dob duniyae ni.”

I kédiyat Jesuse

9Amun énggilid Jesuse bénréh i ni, féndiyat i Tulusey Jesuse mangéy dob lawayo atin ténéngténg ro taman méntéléb bé de rawén. 10Amun déméniyatén i Jesuse, i lala ruwe séna léméngag dob lawayo, tékow méntéfégitoy ruwowe gétéw lagéy kéménégal ro fute téménindég diyo dob sékulo ruwe. 11Brab ménbéréh ro maro, “Do étéw tidéw Galilea, sedek léméngag gom saréw dob lawayo? I Tuluse féndiyatén i Jesuse mangéy dob lawayo, atin séfule so moso loo bé kégito gome de déméniyat.”

12Tidéw béno, i de apostol ménséfule ro mangéy Jerusalem tidéw dob tuduke féndawét Olibo, ségékilometroy kérayu ne. 13Amun énggégumah ron dob ayo ruwe ni ingéd, méntaus ro dob sibéye dob rotor i lawie gono ro bati. I de ni ro Pedro, Juan, Santiago, Andres, Filipi, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago nga Alfeo, Simon sani ségétéwe toow fo gulaané noy ingéd ne, brab Judas nga Santiago. 14Sénga tékélid sélimud ro inok démasal ro beroy de libun brab Mariahe idéng Jesuse, loo soy de tuwaréy Jesus do lagéy.

15Amun ménifus i firoye gétérésangan, ménsélimud i de munur bé Jesuse, wén i mératuh bra ruwo folo gétéw. Atin téménindég dob téngaanga ruwey Pedrowe brab ménbéréh mano, 16“Do dumo gu, énda fakayén ké énda métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse, fénbéréh i Rémogor i Tuluse bé Datu Dabidey fantage bé Judase, sani ménuwite bé de kéménéfo bé Jesuse. 17I Judase, ségétéw betom, brab fénémili ménamung bé galbék tome.” Been i bénréh Pedrowe.

18Atin i kurtae énggédotén bé ni tete rénigo no bé Jesuse fénggébéléyén fantad, atin diyo ménlawu brab ménléhu non ménbétus i sur ne atin méntandég i de téneekén. 19Atin énggélingooy kéluhanay de étéw dob Jerusalem i ni ménrigo, mélaw féndawét roy ni fantad “Akeldama”, dob karowe késébéréh. (I atag ne “Démara fantad”.)

20Féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Sénulat dob de Kanta tidéw dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I lawi ne taus i kétagake de damén atin énda i bati diyo fiyon ségétéw.’ Brab ménsulat so mano, ‘Wén damén i émfétaus bé galbék ne.’

21-22“Mélaw,” bang Pedrowe, “fatut mémili tom ségétéw mantu dumo tom muret fantag bé kétébule Jesuse. Fatut beeney étéwe dumo tom ménséodor-odor bé kédiniy Kadna tome séna, tidéw bé kéuret Juane bé kébautis ne taman bé kédiyat Jesuse mangéy dob lawayo.”

23Mélaw ménémili ro ruwo gétéw lagéy, ro Matias bero Jose Barsabas (féndawét so Justo). 24Tidéw béno déménasal ro maro, “Kadnan, gétiga moy fédéw i kéluhanay étéwe. Mélaw féfégétiga mo begey ké ati isuwe fénémiliém bé de ruwo ni gétéw, 25inok waléy apostol brab mamung émfétaus bé galbéke ténagak Judase amun ménuleén mangéy dob gonone fatut ayono.” 26Tidéw béno, sénbunuto ro atin ménfémili i Matiase. Mélaw i Matiase ménwaléy apostol beroy de folo bra sébaan, brab ménamung bero.