Search form

Rénigoy de Apostol 1:14

14Sénga tékélid sélimud ro inok démasal ro beroy de libun brab Mariahe idéng Jesuse, loo soy de tuwaréy Jesus do lagéy.