Search form

Rénigoy de Apostol 1:19

19Atin énggélingooy kéluhanay de étéw dob Jerusalem i ni ménrigo, mélaw féndawét roy ni fantad “Akeldama”, dob karowe késébéréh. (I atag ne “Démara fantad”.)