Search form

Rénigoy de Apostol 1:24

24Tidéw béno déménasal ro maro, “Kadnan, gétiga moy fédéw i kéluhanay étéwe. Mélaw féfégétiga mo begey ké ati isuwe fénémiliém bé de ruwo ni gétéw,