Search form

Rénigoy de Apostol 1:26

26Tidéw béno, sénbunuto ro atin ménfémili i Matiase. Mélaw i Matiase ménwaléy apostol beroy de folo bra sébaan, brab ménamung bero.