Search form

Rénigoy de Apostol 10:34

I kébéréh Pedrowe

34Atin ménbéréh i Pedrowe mano, “Béleewe ni énggétiga ku, i Tuluse énda i isu ramigo no bé de étéw.