Search form

Rénigoy de Apostol 11

I Pedrowe dob Jerusalem

1Atin i de apostol brab de dumo ro munur bé Kristowe dob Judea, énggélingoo roy fantage bé de étéw békén do Judio ménwaléy ro munur bé kébéréh i Tuluse. 2Mélaw amun ménénagé i Pedrowe mangéy Jerusalem, i de munur bé Kristowe do Judio, dénowoy roy Pedrowe, 3maro, “Séménugud go mangéy dob lawi i de békén Judio, sani de énda méntuli. Atin ménséréngan go na bero mama.” 4Mélaw nuret Pedrowe beroy kéluhanay ménrigowe tidéw féganay.

5Ménbéréh i Pedrowe mano, “Amun diyou dob Jopa, déménasalu atin wén i fénggitoy Tuluse begén. Énggito gu tidéw dob lawayoy maake dakél safut ténutun fot i sugud ne. Atin ménténa dob téngaanga kuwe. 6Tidéw béno, ténéngténg gu fo toow atin énggito gu diyo ménfuyut i séségiyo-giyowe do ayam brab do mérayar binatang do magéw brab do rémagaf dob fantade, brab do kloh manok. 7Tidéw béno énggélingoo kuy émbéréhe mano, ‘Pedro, tindég go, sumbaliém brab amaém.’ 8Endob séménumbulu maku, ‘Aba, énda fo gérigono ku de, Kadnan. Non énda séna énggéamau bé kéluhanay amaéne ménbéréh liyén dob adat geye do Judio.’ 9Endob énggélingoo ku man ségule i ni émbéréh tidéw dob lawayo mano, ‘Kagonén béréhén liyén taloo no tete i bénréh i Tuluse fiyo.’ 10Téléw gule ménrigoy ni. Tidéw béno, ménbatun séfule mangéy dob lawayoy ni maak safut ménféno do binatang. 11Bé béno so, énggumah dob lawie gono ku bati i téléwe gétéw lagéy sénugu tidéw dob ingéde Sesaria mangéy témawag begén. 12Atin i Rémogor i Tuluse bénréhén begén bé magéwu brab békénu magalang-galang modor bero. Tidéw béno, ménodor so begén i de ném ni gétéw do munur do dumo gu tidéw Jopa mangéy Sesaria. Amun énggumah geyén dob lawi Korneliowe, ménahur gey. 13Atin bénréhén begey i fantage bé télakiwe énggito no dob lawi ne. Atin bénréh i télakiwe de kun mano, ‘Sugu go étéw mangéy témawag bé lagéye féndawét Simon Pedro dob Jopa. 14Ureté no beem i funa muwe méfukas dob de salaém begom i de samungém.’ Been i niy bénréh i télakiwe de kun.”

15Atin féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Amun méngganayu séna émbéréh dob de étéw ni dob Jopa, i Rémogor i Tuluse ménlus mangéy dob berowe ségiléw bé kéangéy ne dob betome do Judio bé féganayo. 16Tidéw béno énggétédémo kuy bénréh i Kadnane mano, ‘I Juane mautis bé wayége éndob bautison gom bé Rémogor i Tuluse.’ ”

17Atin féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Enggitonén i kéiray i Tuluse bé Rémogor ne dob de ni étéw békén Judio ségiléw bé kéiray ne de dob betome amun ménunur tom bé Kadnane Jesu Kristo. Mélaw énda i kuwagib gu mélén bé Tuluse miray bé Rémogor ne dob berowe.”

18Amun énggélingoo roy ni kébéréh Pedrowe, téménrén ron bé kédowoy ruwe de. Atin dénayéw roy Tuluse maro, “Mégédaw so wayoy Tuluse bé de étéw békén Judio non amuk gésénule ro, gédoté ro soy umule magufusa.”

I de munur dob Antiokia

19I de munur bé Kristowe ménbéragar ro non bé kéférasaye bero tidéwén bé kéféléhue bé Estebane. Mélaw énggégumah ro dob de mérayu ingéd. I de dumo de dob Fenisia atin i de dumo de dob Sipri brab dob Antiokia. Atin nuret roy Fiyowe Uret dob de Judio saén. 20Endob wén i de dumo de tidéw Sipri brab do tidéw Sirin, amun énggégumah ro dob Antiokia nuret ro so dob de békén Judioy Fiyowe Uret fantag bé Kadnane Jesus. 21Atin i barakat i Kadnane ténabangén bero funay médoowe do étéw énggésénule brab ménunur bé Kadnane.

22Atin i urete fantag bé de ni énggumah dob de munur bé Kristowe dob Jerusalem. Mélaw fénuwit roy Bernabewe mangéy Antiokia. 23Amun énggumah diyo, énggito noy kégédaw i Tuluse bero. Toow fo ménoror i Bernabewe brab bénréhén bero kéluhanan bé fédayday ro bé kéunur ruwe dob kéluhanay de fédéw ro brab modor ro bé de sugu i Kadnane. 24Toow fo fiyo étéw i Bernabewe ni. Fénémanduoy Rémogor i Tuluse brab méégét i kéunur ne. Mélaw sabaf bé kétoro ne, médooy de énggésénule brab ménunur ro bé Kadnane.

25Tidéw béno, ménangéy Tarsus i Bernabewe inok sélédé noy Saulowe. 26Amun énggito no, nuwitén mangéy Antiokia. Atin ménségébélintuwa diyo ro beroy de munur bé Kristowe brab téménoro ro dob de médoo étéw. Atin diyo dob Antiokia, ménféganay i kétawage bé de munur bé Kristowe “Kristiyano”.

27Bé do no do gai, wén i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne énggumah dob Antiokia tidéw Jerusalem. 28Téménindég i ségétéwe bero féndawét Agabo brab fénbéréh i Rémogor i Tuluse bé wén moso i gégumah dakél lénggob dob kéluhanay de ingéd dob duniyae ni. (Atin énggégumah i ni bé gaiy kéféguléw Klaudiowe dob Roma.) 29Atin i de kuyug, ménséfagayun ro bé émféuwit ro tabang bé atiy tamay gagané ruwe mangéy dob de dumo ro do kuyug bati dob Judea. 30Atin been i niy rénigo ruwe, brab fénuwit ro bé ro Saulowe brab Bernabewey karowe tabang do kurta mangéy dob de odoroy de munur diyo dob Judea.