Search form

Rénigoy de Apostol 11:10

10Téléw gule ménrigoy ni. Tidéw béno, ménbatun séfule mangéy dob lawayoy ni maak safut ménféno do binatang.