Search form

Rénigoy de Apostol 11:12

12Atin i Rémogor i Tuluse bénréhén begén bé magéwu brab békénu magalang-galang modor bero. Tidéw béno, ménodor so begén i de ném ni gétéw do munur do dumo gu tidéw Jopa mangéy Sesaria. Amun énggumah geyén dob lawi Korneliowe, ménahur gey.