Search form

Rénigoy de Apostol 11:15

15Atin féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Amun méngganayu séna émbéréh dob de étéw ni dob Jopa, i Rémogor i Tuluse ménlus mangéy dob berowe ségiléw bé kéangéy ne dob betome do Judio bé féganayo.