Search form

Rénigoy de Apostol 11:19

I de munur dob Antiokia

19I de munur bé Kristowe ménbéragar ro non bé kéférasaye bero tidéwén bé kéféléhue bé Estebane. Mélaw énggégumah ro dob de mérayu ingéd. I de dumo de dob Fenisia atin i de dumo de dob Sipri brab dob Antiokia. Atin nuret roy Fiyowe Uret dob de Judio saén.