Search form

Rénigoy de Apostol 11:28

28Téménindég i ségétéwe bero féndawét Agabo brab fénbéréh i Rémogor i Tuluse bé wén moso i gégumah dakél lénggob dob kéluhanay de ingéd dob duniyae ni. (Atin énggégumah i ni bé gaiy kéféguléw Klaudiowe dob Roma.)