Search form

Rénigoy de Apostol 11:3

3maro, “Séménugud go mangéy dob lawi i de békén Judio, sani de énda méntuli. Atin ménséréngan go na bero mama.”