Search form

Rénigoy de Apostol 11:6

6Tidéw béno, ténéngténg gu fo toow atin énggito gu diyo ménfuyut i séségiyo-giyowe do ayam brab do mérayar binatang do magéw brab do rémagaf dob fantade, brab do kloh manok.