Search form

Rénigoy de Apostol 11:8

8Endob séménumbulu maku, ‘Aba, énda fo gérigono ku de, Kadnan. Non énda séna énggéamau bé kéluhanay amaéne ménbéréh liyén dob adat geye do Judio.’