Search form

Rénigoy de Apostol 12:11

11Tidéw béno énggétiga Pedrowe nén i ni ménrigo, mélaw énggébérého no mano, “Béleewe énggétiga kun toow wayoy ni ménrigo! Sénugu i Kadnaney télaki nuwe témangéy begén inok énda gérigono Herode brab de Judioy kétaya ruwe rigoné ro dob begéne.”