Search form

Rénigoy de Apostol 12:23

23Sonom béno, kénukum i télakiy Kadnaney Herode non ténayakufén i kéféngadaf ruwe de, brab énda féféngadafé no bero bé Tuluse. Mélaw ménsofotén i lowoh ne atin ménléhu.