Search form

Rénigoy de Apostol 12:9

9Atin ménodor i Pedrowe bé télakiwe ni brab ménsut. Endob énda gétiga no de ké toow i ni rénigoy télakiwe ni, look fénggitoy Tuluse de dob téginéfe saén.