Search form

Rénigoy de Apostol 13:20

20I kérugay i kéluhanay de ni fot ratuh bra limo folo gébélintuwa.

“Atin amun énggilid i ni, nirayay Tuluse bero do kéfédéwan inok wén i méguléw bero taman dob gai Samuele, ségétéw sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.