Search form

Rénigoy de Apostol 14

Dob Ikonium

1Atin loo so bé ménrigowe dob Antiokia, i ménrigowe dob Ikonium. I Pablowe bero Bernabewe ménahur ro so dob lawie féngadafay de Judio. Atin toow fo fiyoy kétoro ruwe, mélaw médooy de Judio brab do békén Judio ménunur bé Kristowe. 2Endob wén i de Judio do énda méginugut ro brab rénimbur roy de étéw békén do Judio inok waléy ro mékérit bé de munur. 3Endob i ro Pablowe brab Bernabewe, ménrugay ro na ménbati diyo. Brab ménfébaraw ro muret fantag bé Kadnane. Atin nirayay Kadnane bero barakat inok gérigo ro do mékégaif. Mélaw énggétigay de étéw ni, toow i kéuret ruwe fantag bé kégédaw i Tuluse. 4Endob énda géséfagayun i de étéw dob no ingéd. I de dumo bé de étéw ménagayun ro dob de Judio. Atin i de dumo bero ménagayun ro dob de apostol.

5Tidéw béno, i dumo bé de Judio brab de dumo bé de étéw do békén Judio, beroy de odoro ro, bénantak ro bé dusané ro brab ibéro ro batéw i de apostol inok méléhu ro. 6Endob amun énggélingooy de apostol i ni bantak ro, ménraréy ro mangéy Listra brab Derbe, brab dob de ségiyo gonon dob sakuf i ingéde Lisonia. 7Atin diyo nuret roy Fiyowe Uret.

Dob Listra

8Atin diyo dob Listra, wén i ségétéwe lagéy fikat non ménsadil i de sékéyén brab énda géagéwén tidéw fanay kéumahén. 9Ménsar brab fénggélingoén i kétoro Pablowe ni. Atin énggito Pablowey kéunur ne funa no fakay waléy adi-adi. Mélaw ténéngténg Pablowe fo toow. 10Atin féntanugén i kébéréh ne mano, “Fééntang go tindég.” Sonom béno, ménagayas tésongkow témindég i ni lagéy brab ménadi-adi, brab ménagéw-agéw. 11Amun énggitoy de étéw i rénigo Pablowe ni, ménkes ro dob karowe késébéréh dob no ingéd Lisonia maro, “Ménlus i de tulus méntéfuwaléy ro do kéilawan mangéy dob betome!” 12Mélaw féndawét ro Seus i Bernabewe brab féndawét ro Hermes i Pablowe non beeney murete. Non Seus brab Hermes i ruwowe bé de tulus kun féngadaféy de étéw ni. 13Atin i lawie féngadafa ro bé tulus ruwe féndawét Seus, diyo dob liyuy béngaway ingéd ruwe. Atin amun énggélingooy béliya ruwey ni rénigo Pablowe brab Bernabewe, nuwito no do safi brab do flores inok témulak beroy de étéw dob adafay de apostol.

14Amun énggétiga ro Bernabewe brab Pablowey ni rénigo ro, sénkusi roy de kégal ro inok fégito roy kéika ruwe bé ni rigoné ro. Brab léménéntu ro mangéy dob kérara i de étéw ni ménribuk brab ménkes ro maro, 15“Kagom rigonén i nan! Do kéilawan gey so loo bé begoma nan. Ménangéy gey dini inok ureté key i Fiyowe Uret fantag bé Jesuse inok ikaa komén i de ni do adat énda i do lantékén. Méuyot gey de ké féngadafé kom i tintuwe Tulus sani réménigowe bé lawaye, fantad, dogot, brab kéluhanay éntingayéne. 16Bé de énggétah do gai, féndaya i Tuluse rigonéy de étéw i kéluhanay karowe kétayan. 17Endob tidéw féganay, sénga tékélid fénggétiga noy fantage bé Beene dob de kégédaw rénigo no. Iraya no begom rana tidéw dob lawayo inok méruk i de nohok gom ké gai ro. Iraya no begom amaé kom atin féfiyoné noy de fédéw gom.” 18Endob fiyon fo ké loo bé nan i kébéréh ne, ménkérégénan i Pablowe brab Bernabewe gémélé bero bé kétulaka ruwe bero.

19Endob wén i do Judio énggégumah dob no ingéd do tidéw Antiokia sakuf i ingéde Pisidia brab do tidéw Ikonium. Atin bénaleng roy fédéw i de étéw ni inok sébanil ro bé Pablowe. Mélaw nibéro ro batéw i Pablowe ni inok méléhu ro damén. Tidéw béno, génuyud ro mésut i Pablowe tidéw dob ni ingéd, atin ténagak ro non marok ménléhuén. 20Endob amun énggégumah i de dumo no munur bé Kristowe atin sénliwéto ro, téménindég i Pablowe brab ménahur man dob no ingéd. Atin bé démoe de ménagéw i ro Pablowe brab Bernabewe mangéy Derbe.

I késéfule ruwe mangéy Antiokia

21Amun énggumah ro dob Derbe, nuret Pablowe brab Bernabewey Fiyowe Uret atin médooy ménunure bé Kristowe. Tidéw béno, ménséfule ro mangéy Listra brab Ikonium brab Antiokia dob sakuf i ingéde Pisidia. 22Brab fénbagér roy fédéw i de munur diyo brab bénrého ro bero bé fétausé roy kéodor ruwe brab késarig ruwe bé Jesuse. Brab ménbéréh ro maro, “Kamarasayan tom na médoo gule sungu atin géahur tom dob kéféguléw i Tuluse.” 23Atin dob séngae do ménlimud do munur, i de apostol, ménémili ro do étéw inok waléy ro odoroy de munur. Atin démasal ro brab fuwasa ro atin sarigé ro bero dob Kadnane, sani unuro ruwe.

24Atin ménagéw ro témara bé ingéde Pisidia atin énggumah ro dob Pamfilia. 25Nuret roy Fiyowe Uret dob ingéde Perga. Tidéw béno léménudug ro mangéy Atalia. 26Tidéw Atalia, ménda ro barko séfule mangéy Antiokia, dob sakuf i ingéde Siria sani ingéde gonoy de dumo ro munur séménarig bero dob Tuluse inok tabanga no bero bé galbék ruwe mantu séna fénggilid ro.

27Amun énggumah ro dob Antiokia, lénimud roy de munur bé Kristowe atin nuret roy kéluhanay de rénigoy Tuluse bé kéagéw ruwe brab fantag bé kébéngaw i Tuluse bé agéwone inok i de étéw békén do Judio géunur ro bé Kristowe. 28Atin ménrugay ro ménbati diyo beroy de dumo ro munur bé Kristowe.