Search form

Rénigoy de Apostol 14:10

10Atin féntanugén i kébéréh ne mano, “Fééntang go tindég.” Sonom béno, ménagayas tésongkow témindég i ni lagéy brab ménadi-adi, brab ménagéw-agéw.