Search form

Rénigoy de Apostol 14:16

16Bé de énggétah do gai, féndaya i Tuluse rigonéy de étéw i kéluhanay karowe kétayan.