Search form

Rénigoy de Apostol 14:20

20Endob amun énggégumah i de dumo no munur bé Kristowe atin sénliwéto ro, téménindég i Pablowe brab ménahur man dob no ingéd. Atin bé démoe de ménagéw i ro Pablowe brab Bernabewe mangéy Derbe.