Search form

Rénigoy de Apostol 14:3

3Endob i ro Pablowe brab Bernabewe, ménrugay ro na ménbati diyo. Brab ménfébaraw ro muret fantag bé Kadnane. Atin nirayay Kadnane bero barakat inok gérigo ro do mékégaif. Mélaw énggétigay de étéw ni, toow i kéuret ruwe fantag bé kégédaw i Tuluse.