Search form

Rénigoy de Apostol 15:19

19Atin féntaus Santiagowey kébéréh ne mano, “I kagéne de karang, énda damén férégéno tom i de étéw békén Judio énggésénule ron brab munur ro bé Tuluse.