Search form

Rénigoy de Apostol 16:11

Dob Filipos

11Dob Troas, ménda gey barko fééntang mangéy dob bungéde Samotrasia. Atin bé gétunduge de fuweh, méntaus gey mangéy Neapolis.