Search form

Rénigoy de Apostol 16:38

38Atin i de sarigon ménséfule ro dob de méguléw tidéw Roma brab nuret roy kébéréh Pablowe. Atin amun énggélingoo ro Romano so wayoy ro Pablowe brab Silase, toow ro fo ménggilak.