Search form

Rénigoy de Apostol 17:11

11Atin i de étéw dob Berea, toow na fo fiyoy adat ruwe bé de étéw dob Tesalonika. Toow ro fo méuyot mégélingo bé kétoro Pablowe. Atin féganadé roy Ménsulate Kébéréh i Tuluse sénga fuweh inok susiné ro ké toow i kétoro Pablowe.