Search form

Rénigoy de Apostol 17:13

13Endob i de Judio dob Tesalonika, amun énggélingoo roy Pablowe muret bé kébéréh i Tuluse dob Berea, ménangéy ro diyo brab rénimbur roy de médoo étéw diyo.