Search form

Rénigoy de Apostol 17:15

15I de déménuran bé Pablowe ménodor ro de taman Atenas. Tidéw béno ménséfule ro mangéy Berea. Atin nuwit roy kébéréh Pablowe dob ro Silase brab Timoteowe bé furay ro de magad.