Search form

Rénigoy de Apostol 17:16

Dob Atenas

16I lala Pablowe ongot-ongot bero dob Atenas, toow fo ménbuku non médoo foy de kéninontow dob no ingéd.