Search form

Rénigoy de Apostol 17:18

18Ménsébéréh soy Pablowe bé de maistéro témoro bé kéfégitung i de Griego diyo féndawét Epikureo brab Estoiko. Atin ménbéréh i de dumo bero maro, “Ati béréhéy nan félangka-langka étéw énda i gétiga-tiga no?”

Atin bang i de dumo de, “Béréhé no keeyén i de tulus dob de ségiyo ingéd.” Bénréh roy ni non nuret Pablowey fantage bé Jesuse brab kétébulee.