Search form

Rénigoy de Apostol 17:2

2Atin i Pablowe loo bé adat ne ménahur dob lawie ni féngadafan. Méntéléw gé-Sabadoy no, sani gaiy kétéré ruwe, i Pablowe ménsébéréh-béréh bé de étéw atin i kébéréh ne tidéw dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse.