Search form

Rénigoy de Apostol 17:22

22Mélaw téménindég i Pablowe dob téngaangay kéluhanay de odoron diyo ménlimud. Atin ménbéréh mano, “Do étéw dob Atenase ni, énggito gu toow gom fo mégéror méngadaf.