Search form

Rénigoy de Apostol 17:25

25Atin énda i éntingayén kailanga no géiray i étéwe de tidéw dob de génalbéko no. Non Beeney méniraye bé kéuyage brab férénawawe dob kéluhanay de étéw brab Been soy miraye bé kéluhanay éntingayéne kailanga tom.