Search form

Rénigoy de Apostol 17:31

31Non fénémili i Tuluse nén i gaiwe ké kukumé non i kéluhanay de étéw dob duniyae ni bé toowe fo métintu. Atin i fékukumé nuwe Been i fénémili ne. Atin fénggélolo noy ni dob kéluhanay de étéw bé kéfétébule ne de tidéw bé kéléhu ne.”