Search form

Rénigoy de Apostol 18:2

2Diyo énggébalaka noy ségétéwe Judio féndawét Akila tidéw Ponto. Mantu séna énggumah tidéw Italia beroy bawag ne féndawét Prisila, non i datue féndawét Klaudio, féntékéda noy kéluhanay de Judio diyo dob Roma. Atin nangéy Pablowe bero lénangu.