Search form

Rénigoy de Apostol 18:22

22Amun déménunggu dob Sesaria ménangéy i Pablowe Jerusalem inok angéyé no ségifaén i de munur bé Kristowe diyo. Tidéw béno, méntaus mangéy Antiokia.