Search form

Rénigoy de Apostol 18:23

23Atin ménbati saén diyo bé ménfiroye géfadiyan. Tidéw béno ménagéwén man. Atin ménawét man dob de gonon dob sakuf i de ingéd féndawét Galasia brab Frigia brab fénégétén i kéunur i kéluhanay de kuyug Jesus diyo.