Search form

Rénigoy de Apostol 18:24

Fantag bé Apolose

24Atin wén i ségétéwe Judio féndawét Apolos tidéw Alejandria, énggumah dob Efeso. Toow fo fiyo muret brab tintu fo gétiga noy Ménsulate Kébéréh i Tuluse.