Search form

Rénigoy de Apostol 19:1

I Pablowe dob Efeso

1Amun diyo i Apolose dob Korinto, i Pablowe ménawét dob de ingéd fingé dagé taman énggumah dob Efeso. Atin diyo énggito noy de dumoy de kuyug Jesus.