Search form

Rénigoy de Apostol 19:12

12Fiyon i de munsala brab do tuwaliya nusar Pablowe, uwitén dob de déméruun atin waléy ro adi-adi brab i de saitan réménahuk dob de étéw, ménraréy ro.