Search form

Rénigoy de Apostol 19:16

16Tidéw béno, sénayaway lagéye bero rénahukoy saitane brab énda énggégaga ro bé ni lagéy. Atin lénubagén bero. Mélaw ménraréy ro tidéw dob lawi ne ménfali brab ménlékas ro.