Search form

Rénigoy de Apostol 19:8

8Bé rugay i méntéléwe gétérésang kélungonon diyo, i Pablowe démoyunén mahur dob lawie féngadafay de Judio brab ménsébéréh bé de Judio diyo. Atin toow fo émbaraw muret émféunur bero bé kéféguléw i Tuluse.