Search form

Rénigoy de Apostol 2

I kégumah i Rémogor i Tuluse

1Amun énggumahén i gaiy kékanduli ruwe féndawét Pentekostes, i kéluhanay de méginugut bé Jesuse, ménsélimud ro dob sébaane gonon. 2Atin tékow wén i énggélingoo ro tidéw dob lawayo toow fo métanug maak émbagér réfuruh. Atin ménlégéb dob lawie gono ro ménsar. 3Tidéw béno, énggito roy de maak dila rino aféy ménlégéb brab méntégatag dob bumbunay séngae ségétéw bero. 4Atin fénémanduoy Rémogor i Tuluse bero. Atin ménsébéréh-béréh ro do séségiyo-giyo do késébéréh non fénbéréh i Rémogor i Tuluse bero.

5Dob Jerusalem, wén i do Judio do méngintulus ménbati diyo. Tidéw ro dob de séségiyo-giyo ingéd dob duniyae. 6Amun énggélingoo roy ni démégués, médooy de étéw ménangéy diyo brab ménsélimud ro. Brab ménkéségiyonan ro non amun ménsébéréh i de étéw méginugut bé Jesuse, i séngae étéw énggélingoo noy kaane késébéréh. 7Non toow fo ménkéségiyonan ro, ménséfénginsa ro maro, “Aw ati ni? Aw békén ba kéluhanay de ni do étéw tidéw ro Galilea? 8Sedek gélingoo tom bero sébéréh bé kéluhanay de késébéréh dob de ingéd ténidéwo tom? 9Tidéw tom dob Partia, dob Media, dob Elam, dob Mesopotamia, dob Judea, dob Kapadosia, dob Ponto, dob Asia. 10Dob Frigia, dob Pamfilia, dob Egipto, dob de ingéd sakuf i ingéde Libia gédét dob Siren, brab dob Roma, 11do Judio brab do békén do Judio éndob ménwaléy do munur bé kétoro i de Judio. Tidéw tom dob Kreta, brab dob Arabia. Atin i séngae ségétéw betom énggélingoo no bero sébéréh-béréh dob kaane késébéréh fantag bé toowe fo mékégaif rénigoy Tuluse.” 12Atin toow fo ménggaif ro brab énda énggésobuto roy ni ménrigo. Mélaw ménséfénginsa ro maro, “Ati atag i ni ménrigo?”

13Endob i de dumo do étéw déniyangka roy de kuyug Jesus brab ménbéréh ro maro, “Molon i de ni do étéw.”

I kéuret Pedrowe

14Tidéw béno, téménindég i Pedrowe beroy de folo bra sébaan do dumo no apostol brab ménbéréh métanug dob de ménsélimud étéw mano, “Do dumo gu do Judio brab kéluhanay de étéw bati dob Jerusalem, toow gom fégélingo i béréhé kuwe ni inok gésobuto kom. 15I de ni do étéw énda molon ro loo bé kéfégitung gome de, non géraraan lémowot sénay térésange ni. 16Endob méntuman béleewe niy bénréh i méntélatae sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne féndawét Joel mano, 17‘Ay niy rigoné kuwe dob de tamfaday de gai, bang i Tuluse. Iray gu témantuy Rémogor guwe dob kéluhanay étéwe. Brab i de nga gom do lagéy brab libun, béréhé roy de kébéréh gu. Atin i de kénogo lagéy gom gito roy toowe tidéw dob Tuluse, brab i de lukés gom so gito roy toowe tidéw dob Tuluse amuk téméginéf ro. 18Atin fiyon foy de sugu-sugué ku, do lagéy brab do libun, ureté roy kébéréh guwe non tantuno ku bero irayan bé Rémogor guwe. 19Atin rémigowu do mékégaif dob lawayo brab dob fantade. Giton i darae, aféye, brab mégéfole bél. 20Atin i térésange waléy délémon, brab i térésang kélungonone waléy furo maak dara. Been i niy mérigowe ké énda séna gégumah i émbantuge gaiy Kadnane kémukum. 21Atin i kéluhanay mongote tabang dob Kadnane, méfukas ro dob de sala ro.’ ”

22Atin féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Do dumo gu do Judio, fégélingo gom i ni! I Jesuse tidéw Nasaret, Beeney fénuwit i Tuluse. Atin i de mékégaif do galbék fénrigoy Tuluse de, been i fégétuwana kome bé i Jesuse, Beeney tidéwe dob Tuluse. Atin énggétuwa komén i ni non i kéluhanay de ni, ménrigo dob kérara gome. 23Enggétigay Tulusey ati mérigowe non bénantak i Tuluse fékéfoén i Jesuse brab nirayén begom atin fénléhu gom fénkélabo bé de tete étéw dob kruse. 24Endob i Tuluse ténébuleén i Jesuse brab ténungkasén tidéw dob kédawét i kéléhue non énda fo fakayén gétaus méléhu i Jesuse.

25“Loo bé bénréh Dabide bé do gétah fantag bé Jesuse mano, ‘Démoyun gito guy Kadnane dob sékulo kuwe, Beeney dumo guwe dob kuwono kuwe, mélaw énda mégilaku. 26Sabaf bé ni, toow fo fiyoy fédéw guwe brab béréhé kuy kéoror guwe. Enda émbukuu bé lowoh guwe non wén i inam gu. 27Non énda tagaké mo Begén dob gonoy de ménléhu. Brab énda fédayaé moy lowoh i fiyowe sugu-sugué mo ké mérénah. 28Ténoroém begén i agéwone dob kéuyage. Atin sabaf bé Beem i dumo guwe, féororénu.’ ”

29Féntaus Pedrowey kébéréh ne mano, “Do dumo gu, toow fo béréhé ku begom i fantage bé katufua tome Dabid. I beene ménléhu brab lénébéng, atin taman béleewe ni ay ni soy lébéng ne. 30Beeney ségétéwe sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne. Atin énggétiga noy fénasad i Tuluse dob beene bé i ségétéwe bé de séfuén waléy datu loo bé beene. 31Enggétiga Dabide ké ati rigonéy Tuluse, komon énggébérého noy fantage bé kétébule Kristowe mano, ‘Enda méntagakén dob gonoy de ménléhu brab énda mérénah i lowoh ne.’ 32I Jesuse ni féntébule i Tuluse, brab kéluhana key énggégito bé ni. 33Atin i Abay ne Tulus, féndiyatén i Jesuse mangéy dob kuwono nuwe, sani toowe fo basanan gonon. Atin i Jesuse, éndotén dob Beeney Rémogor i Tuluse loo bé fénasad ne. Mélaw i gito gome brab gélingoo kome bé béniy barakat i Rémogor i Tuluse nirayén begey. 34I bénréh Dabide, békén fantag bé lowoh ne non énda déméniyat i Dabide mangéy dob lawayo, éndob been i ménbéréh mano, ‘Bénréh i Kadnane dob Kadna kuwe mano, sar go fingé dob kuwono kuwe, 35taman tabana kuy de sébanil Beem.’ 36Mélaw, i de kéluhana tom do Judio, fatut gétuwa tom i Jesuse ni, sani kénlabo gome dob kruse, féndawét i Tulusey Kristowe Kadnan.” Been i niy bénréh Pedrowe.

37I de étéw, amun énggélingoo roy ni, ménbuku i de fédéw ro. Atin ménénginsa ro dob Pedrowe brab dob de dumo no apostol maro, “Do dumo gey, ati fatute rigoné key?”

38Atin séménumbul i Pedrowe mano, “I séngae ségétéw begom fatut gésénule bé de salaén brab fébautis inok fégito noy kéunur ne bé Jesu Kristowe, inok i de salaén émfésagadan. Tidéw béno, i Tuluse irayén i Rémogor ne dob begome. 39Non i ni fasad i Tuluse, katom brab kay de nga tom, brab kay kéluhanay de étéw dob de mérayu, non kay kéluhanay fénémili i Kadna tome Tulus munur dob Beene.”

40Atin médoo nay bénréh Pedrowe bero fantag bé toowe brab fénfagayu no bero mano, “Sésuway gom bé de tete étéw inok énda mékukum gom so.” 41Atin médooy étéwe ménunur bé kébéréh Pedrowe brab ménfébautis ro, brab labi ro téléw ngibu ménuman dob de kuyug Jesus bé béno. 42Atin sénga tékélid fégélingoé roy kétoro i de apostol, atin ménséodor-odor ro maak do sétuwaréy ro. Brab séréngan ro mama brab démasal.

43Atin i de apostol, fénrigoy Tuluse bero do médoo mékégaif galbék, mélaw toow fo ménggaif i kéluhanay de étéw. 44Atin i kéluhanay de munur bé Jesuse, démoyun ro sélimud atin i kéluhanay de languntama ro séntukid-tukid ro. 45Atin fénbéléy roy de fantad ro brab de tamuk ro inok sétukid-tukidé ro loo bé atiy de kailanga ro. 46Sénga fuweh sélimud ro dob lawi i Tuluse, brab séréngan ro mama dob de lawi ro. Brab lala ruwe mama, toow ro fo moror brab térifantad. 47Sénga tékélid dayéwé roy Tuluse brab mégédaw i de étéw bero. Atin sénga fuweh umanay Kadnane bero bé de mantu ménfukas étéw.