Search form

Rénigoy de Apostol 2:16

16Endob méntuman béleewe niy bénréh i méntélatae sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne féndawét Joel mano,