Search form

Rénigoy de Apostol 2:18

18Atin fiyon foy de sugu-sugué ku, do lagéy brab do libun, ureté roy kébéréh guwe non tantuno ku bero irayan bé Rémogor guwe.