Search form

Rénigoy de Apostol 2:2

2Atin tékow wén i énggélingoo ro tidéw dob lawayo toow fo métanug maak émbagér réfuruh. Atin ménlégéb dob lawie gono ro ménsar.